Revision history of "Általános jelölőnyelv"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 09:42, 24 September 2020imported>Admin 583 bytes +583 Új oldal, tartalma: „Egy jelölő nyelv akkor általános, ha a benne használható jelöléseknek (tag-ek) csak a szintaktikája van megszabva, a jelentésük (szemantikája) viszont nincs…”