Revision history of "Közvetlen összetevős elemzés"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:04, 15 February 2022WikibaseAdmin talk contribs 379 bytes +379 Created page with "Minden mondat egységei, ha egymással összekapcsolódnak, nagyobb egységeket fognak alkotni: a szavak szókapcsolatokká, a szókapcsolat mondatösszetevőkké állnak öss..." Tag: visualeditor