Revision history of "Nyelvmodell"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 12:59, 15 February 2022WikibaseAdmin talk contribs 195 bytes +195 Created page with "A természetes nyelv matematikai modellezése, melynek segítségével szövegek számítógépek számára is feldolgozhatókká válnak. == Forrás == https://e-magyar.hu/..." Tag: visualeditor