Revision history of "Repozitórium"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 21:52, 29 September 2019imported>Admin 7,233 bytes +17 undo
  • curprev 20:43, 29 September 2019imported>Admin 7,216 bytes +7,216 Új oldal, tartalma: „A repozitórium egy interneten elérhető gyűjtemény, egy dokumentumszerver, amelyet jellemzően egyetemek és kutatási intézmények alkalmaznak. Általa lehetősé…”