Revision history of "Stopword-lista"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:01, 15 February 2022WikibaseAdmin talk contribs 273 bytes +273 Created page with "A számítógépes nyelvészetben azon szavak listáját nevezzük így, melyek a szógyakoriság vizsgálata szempontjából nem relevánsak (névelők, kötőszók stb.)...." Tag: visualeditor