Tudásáramlás

From wikibase-docker
Revision as of 14:36, 16 January 2023 by Legomate (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

A tudományos tudás áramlásának mintázatai a Magyar Királyságban, 1770-1830 tematikájú alapkutatási projektum keretében a hat tagú kutatócsoport összesen hét tudásterület (történettudomány; klasszika-filológia - esztétika; filozófiatörténet; államtudományok - statisztika; etnológia - antropológia; medicina; ökonómia - agrártudományok) viszonylatában azt vizsgálta, hogyan és milyen személyi, intézményi és mediális csatornákon keresztül képződik különböző karakterű tudásformákból tudományos diszciplína. A szaktudományok magyarországi kialakulását a 18-19. századforduló évtizedeiben alapvetően meghatározták a különböző erősségű és szélességű európai tudásáramlási folyamatok. A külső, elsősorban Göttingenből és más bécsi, német, angol oktatási centrumokból, alternatív tudományos közegekből érkező hatáselemek és ezeknek belső, Magyarország társadalmi, politikai, kulturális, etnikai és vallási adottságaihoz igazodó adaptációs folyamatai jelentősen hozzájárultak ahhoz az átrendeződéshez, ami a tudományok világában bekövetkezett. Jelen szövegkiadás a hét tudásterületre nézve reprezentatív válogatást kínál tudós életutak, episztémikus színterek, tudományos módszerek és gyakorlatok, valamint a tudásmegosztás változatos formáinak megismeréséhez.

A forrásantológia tartalomjegyzéke ezen a linken érhető el.

IMPRESSZUM


Bevezetőt írták, a forrásszövegeket válogatták, annotálták, regesztákkal ellátták: Balogh Piroska, Bodnár-Király Tibor, Gurka Dezső, Krász Lilla, Kurucz György, Sz. Kristóf Ildikó

Angol fordítás: Kovács Janka

Angol szövegek anyanyelvi lektorálása: Thomas Williams

Technikai specifikáció: Fellegi Zsófia, Palkó Gábor

Adatgazdagítás: Kovács Janka, Sebestyén Ádám, Szentkereszti Máté

Felelős kiadó: ELTE BTK Digitális Bölcsészet Tanszék

Kiadás helye: Budapest

Kiadás éve: 2022.

©Free Access - no-reuse  

A kiadást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal K_16 119577. számú projektje támogatta.

Logó, Tudásáramlás.jpg


Új logó.png


THE CIRCULATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE


In the framework of the research project The Patterns of the Circulation of Scientific Knowledge in the Kingdom of Hungary, 1770–1830, a team of six researchers has been focusing on seven fields of knowledge (history; classical philology – aesthetics; the history of philosophy; political sciences – statistics; ethnology – anthropology; medicine; economics – agricultural sciences), investigating how and through which personal, institutional, and media channels the different types of knowledge were transformed into scientific disciplines. The formation of the disciplines in Hungary in the decades at the turn of the eighteenth and nineteenth centuries was fundamentally determined by the European transfers of knowledge of varying intensity and width. The external influences, mainly from Göttingen and other educational centres in Vienna, Germany, and England and from alternative scientific communities, and their internal adaptation to the social, political, cultural, ethnic, and religious conditions of Hungary, contributed significantly to the reorganisation of the world of science. The present anthology offers a representative selection of sources from the seven fields to demonstrate the diverse paths of scholars, the epistemic arenas, the scientific methods and practices, and the ways of sharing knowledge.

The anthology’s table of contents is available at this link.

CONTRIBUTORS

The sources were selected and annotated, and the introductions and abstracts were written by: Piroska Balogh, Tibor Bodnár-Király, Dezső Gurka, Lilla Krász, György Kurucz, Ildikó Sz. Kristóf

English translation: Janka Kovács

Proofreading: Thomas Williams

Technical specification: Zsófia Fellegi, Gábor Palkó

Data enrichment: Janka Kovács, Ádám Sebestyén, Máté Szentkereszti

Responsible publisher: Department of Digital Humanities, Eötvös Loránd University

Place of publication: Budapest

Year of publication: 2022

©Free Access – no-reuse

The publication was supported by the K_16 119577 project of the National Research, Development and Innovation Office of Hungary.

Logo en-gb.jpg
Nkfih-logo-en.png